Register
สัญญาและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย VIV SKIN

 
ตัวแทนจำหน่าย ยอมรับและยินยอมถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายสินค้าบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ขายตัดราคา

1.1 ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตกลงให้สัญญาว่าจะไม่ขายสินค้า ในราคาส่งและราคาปลีกต่ำกว่าราคาที่บริษัทได้กำหนดไว้

1.2 จะไม่จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกค้าในทุกกรณี โดยการจัดโปรโมชั่นจะต้องเป็นตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

1.3 ไม่ลงราคาส่งเป็นสาธารณะ และไม่ลงประกาศเปิดหารซื้อสินค้าร่วมกัน

1.4 หากผิดเงื่อนไขถือเป็นการผิดกฎร้ายแรง ทางบริษัทจะทำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทนและยกเลิก โปรโมชั่นที่ทางตัวแทนจำหน่ายจะได้รับทันที ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบเรื่อง : การยกเลิกโปรโมชั่นเมื่อผิดสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

และตัวแทนจำหน่ายยินยอมให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 1,000 เท่า ของราคาสินค้าข้างกล่อง

และเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายอื่นทราบ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะโพสต์หลักฐาน การตัดราคา ชื่อ-รหัสตัวแทนจำหน่าย และชื่อร้านค้า ลงในช่องทางโซเชียลของบริษัททุกช่องทางเป็นสาธารณะ โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกตัดสิทธิ์จะไม่ติดใจที่จะเอาผิดกับทางบริษัทไม่ว่าทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
 
2. การย้ายสายงาน

2.1 ห้ามตัวแทนจำหน่ายย้ายสายงานหรือเปลี่ยนแม่ทีมเองโดยเด็ดขาด

2.2 ตัวแทนไม่สามารถสั่งสินค้าข้ามสายงานได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้แม่ทีมเป็นผู้จัดหาสินค้าให้เท่านั้น ถ้าบริษัททราบจะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที กรณีที่แม่ทีมไม่มีความสามารถสต็อกของเพื่อขาย ให้ลูกทีมได้ ลูกทีมสามารถ สั่งซื้อกับ Dealer ต้นสายโดยตรงได้แต่ต้องแจ้งทางแม่ทีมของตัวเองให้ทราบก่อน

2.3 การย้ายสายงาน/ทีม ตัวแทนจะต้องลาออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแจ้งเหตุผลให้บริษัททราบ โดยสามารถกลับมาสมัครตัวแทนจำหน่ายและเข้าทีมใหม่ได้ ต่อเมื่อผ่านไปแล้วอย่างน้อย  2 เดือน นับแต่วันที่ลาออก

2.4 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายขึ้นเป็น  Dealer แล้ว และไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร กระทำการนิ่งเฉย เพิกเฉย หรือไม่มีข้อมูลให้แก่ลูกทีมจนเกิดปัญหา และเกิดความวุ่นวาย ลูกทีมสามารถเปลี่ยนสายงาน โดยบริษัทสามารถเลือกให้ลูกทีมไปอยู่กับแม่ทีมที่มีความเหมาะสมได้ต่อไป โดยแม่ทีมเดิมที่มีปัญหาหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ลูกทีม ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทได้ เพราะถือว่าไม่สามารถดูแลลูกทีมได้ดี และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา
 
3. สถานะตัวแทนจำหน่าย

3.1 ตัวแทนจำหน่ายที่ตกลงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ต้องมีบัตรตัวแทนทุกท่าน โดยแม่ทีมผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้ช่วยประสานงานร่วมกับทาง Dealer ในการขอให้ออกบัตรตัวแทน โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนออกบัตรตัวแทน หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลบัตรตัวแทนใดๆ ถือว่าปลอมแปลงข้อมูลเอกสารของบริษัท จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่ามีการสต๊อกสินค้าไว้จำหน่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 5 Point ขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายสินค้า ดังกล่าวนี้ ทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนในทันที ทั้งแม่ทีมผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้ และผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีบัตรตัวแทน
 
3.2 หากท่านใดไม่มีสถานะยืนยันในฐานข้อมูลของบริษัท หรือ พ้นจากสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแล้ว ยังแอบอ้างว่าเป็นตัวแทน เพื่อหลอกลวงลูกค้าทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจจะขายของแท้ หรือ ปลอมหรือของไม่ได้ มาตรฐานเป็นเหตุให้บริษัทเสียชื่อเสียง ทางบริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำของท่านโดยที่ท่านจะยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่บริษัทเรียกร้องไป และหากมีลูกค้าท่านใดทำการซื้อขายด้วยแล้วเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ระคายเคือง สินค้าเสียหายมีตำหนิหรือ เหตุต่างๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 
4. บัตรตัวแทน

4.1 บัตรตัวแทนมีอายุ 6 เดือนหลังจากสมัคร ทุกๆ การสั่งซื้อเพิ่ม หรือรีสต๊อก 1 ชิ้น จะเพิ่มอายุบัตรตัวแทน 6 เดือน

4.2 หากไม่มีการสั่งซื้อเพิ่มภายใน 6 เดือน บัตรตัวแทนจะหมดอายุ และห้ามนำออกมาใช้ มิฉะนั้นจะถือว่าปลอมแปลงข้อมูลเอกสารของบริษัทและไม่มีลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  

4.3 หลังจากบัตรหมดอายุลง จะสามารถสมัครตัวแทนในรหัสเดิมได้อีก ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วอย่างน้อย  30 วัน นับแต่วันที่หมดอายุ และสมัครในรหัสใหม่ได้อย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่หมดอายุ

4.4 การกรอกข้อมูลใบสมัครตัวแทน จะต้องใส่ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน, ส่งรูปถ่ายสำหรับทำบัตรตัวแทน โดยจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน และส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยเขียนข้อความกำกับลงดังนี้
 
“ ใช้สำหรับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิฟสกินและจะไม่จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด รวมถึงได้อ่านและยอมรับสัญญาและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายวิฟสกิน ”
 
4.5 ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย ใช้ Facebook, Instagram, Line@,  Website และ/หรือช่องทางจำหน่ายทุกช่องทาง เป็นชื่อ Official หรือ Viv Skin หรือ ชื่อหลักบริษัท หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

และกรณีต้องการใช้ชื่อแบรนด์วิฟสกิน / Viv Skin เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อร้านในสื่อต่างๆ ดังกล่าว ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ จำหน่ายสินค้าแบรนด์อื่นๆ ร่วมด้วย

และรวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อร้านเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสับสนและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงแบรนด์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้
 
4.6 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในช่องทางจัดจำหน่ายของ Lazada และ Shopee เนื่องจากพบว่าช่องทางดังกล่าวมีปัญหาการตัดราคาและจัดโปรโมชั่นพิเศษนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัททำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายได้ยาก ทั้งนี้หากมีลูกค้าท่านใดทำการซื้อขายด้วยแล้วเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาการ แพ้ระคายเคือง สินค้าเสียหายมีตำหนิหรือ เหตุต่างๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 
5. รูปถ่าย / คลิปสินค้า แบนเนอร์โฆษณาและรีวิวสินค้า

5.1 แบนเนอร์ รีวิวสินค้าภายใต้แบรนด์ ที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์  Line, Facebook หรือ Instagram ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ภายใต้แบรนด์   สามารถใช้ได้ทุกท่าน โดยไม่มีการหวงห้าม ทั้งนี้ห้ามนำรีวิวไปแอบอ้างว่าเป็นรีวิว ของสินค้าแบรนด์อื่น หากพบเห็นจะทำการปรับเป็นเงิน 200,000 บาท ต่อ 1 ภาพรีวิว พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย

5.2 หากทางตัวแทนจำหน่าย สร้างแบนเนอร์ รีวิวสินค้าภายใต้แบรนด์เพื่อเผยแพร่ในทุกๆ ช่องทางเอง   ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ใช้คำโฆษณาอวดอ้างเกินจริง เช่น ขาวเร็ว ขาวไว ใน 1 วัน, รักษาสิว ฝ้าให้หายขาดได้ถาวร เป็นต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิด และ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

5.3 ไม่โพสต์ข้อความ รูปหรือทำสิ่งอื่นใดให้บริษัทได้รับความเสียหายเด็ดขาด
 
6. สินค้า

6.1 ตัวแทนตกลงว่าจะไม่ทำการปลอมแปลง หรือเลียนแบบ หรือแปรสภาพ ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่วนควบของบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างใด ๆ เป็นอันขาด

6.2 ตัวแทนต้องดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานจนกระทั่งส่งมอบให้กับลูกค้า โดยเก็บสินค้าให้ พ้นจากแสงแดด ความร้อน และความชื้นเสมอ และไม่นำสินค้าที่มีวันหมดอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในทุกกรณี
 
7. สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกาศ
 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาสำหรับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทจะทำการพิจารณาและดูแลทุกๆ ช่องทางตามความเหมาะสม
 
9. หากบริษัทตรวจพบว่าทางตัวแทนจำหน่ายผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน ตัวแทนจำหน่าย ตกลงยินยอมให้บริษัททำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทนได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และยินยอมให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายในทันที และตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือจากการที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลทั้งหมด พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 
หมายเหตุ :

1. เงื่อนไขนี้ หากตัวแทนมีความประสงค์ที่จะเลิกขายหรือกรณีที่ขายสินค้าหมด แล้วอยากยุติการขาย รบกวนแจ้งทางบริษัทได้ทันที ทางบริษัทจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. ช่องทางการสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า และระบบตัวแทน ให้ลูกทีมแจ้งแม่ทีมตามลำดับสายงานขึ้นมายังแม่ทีมใหญ่ เพื่อรวบรวมและประสานงานโดยตรงที่
คุณณัชชา (คุณตาล)  และแอดมิน Line ID : @vivskindealer  หรือ  Email : vivskindealer@gmail.com

3. ทางแบรนด์สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาและกฎระเบียบได้เสมอ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน
 

เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้


  ยอมรับ / Agree Cancel