Register
ข้อกำหนดในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ VIV SKIN

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ VIV SKIN (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตัวแทนจำหน่าย”) ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
VIV SKIN ที่กำหนดโดยบริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงฉบับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ไม่ขายตัดราคา

1.1 ตัวแทนจำหน่ายตกลงว่าจะไม่ขายสินค้าในราคาส่งหรือขายสินค้าในราคาปลีกที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้


1.2 ตัวแทนจำหน่ายจะไม่จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกค้าที่แตกต่างไปจากที่บริษัทฯ กำหนดในทุกกรณี ทั้งนี้ การจัดโปรโมชั่นจะต้องเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า

1.3 ตัวแทนจำหน่ายจะไม่ลงราคาสินค้าส่งเป็นสาธารณะ และไม่ลงประกาศเพื่อเปิดหารการซื้อสินค้าร่วมกันกับผู้ถือื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด


1.4 หากตัวแทนจำหน่ายทำผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในข้อนี้จะถือเป็นการทำผิดกฎอย่างร้ายแรง ทางบริษัทฯ จะทำการตัดรหัสตัวแทนจำหน่ายหรือยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย และยกเลิกโปรโมชั่นที่ทางตัวแทนจำหน่ายจะได้รับโดยให้มีผลทันที ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบเรื่อง : การยกเลิกโปรโมชั่นเมื่อผิดสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

และตัวแทนจำหน่ายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,000 เท่าของราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทนั้นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายรับทราบ ตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ มีการเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการตัดราคา ชื่อ-รหัสตัวแทนจำหน่าย และชื่อร้านค้า ลงในช่องทาง
โซเชียลของบริษัทฯ ทุกช่องทางเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายรายอื่นทราบ ในการนี้ ตัวแทนจำหน่ายตกลงและยินยอมที่จะไม่ดำเนินการเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาทั้งสิ้น
 

2. การย้ายสายงาน

2.1 ห้ามตัวแทนจำหน่ายย้ายสายงานหรือเปลี่ยนแม่ทีมเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยเด็ดขาด


2.2 ตัวแทนจำหน่ายรับทราบว่าตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถสั่งสินค้าข้ามสายงานได้ ในการนี้ ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งให้แม่ทีมเป็นผู้จัดหาสินค้าให้เท่านั้นในทุกกรณี
หากบริษัทฯ ทราบว่าตัวแทนจำหน่ายรายใดกระทำฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น ตัวแทนจำหน่ายรายนั้นจะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที

อย่างไรก็ดี กรณีที่แม่ทีมไม่มีความสามารถสต็อกของเพื่อขายให้ลูกทีมได้อย่างเพียงพอ ลูกทีม (ตัวแทนจำหน่าย) สามารถสั่งซื้อกับ Dealer ต้นสายโดยตรงได้แต่ต้องแจ้งทางแม่ทีมของตัวเองให้ทราบก่อนทุกครั้ง


2.3 การย้ายสายงาน/ทีม ตัวแทนจำหน่ายตกลงที่จะลาออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแจ้งเหตุผลให้บริษัทฯ ทราบ โดยสามารถกลับมาสมัครตัวแทนจำหน่ายและเข้าทีมใหม่ได้อีกครั้ง ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย  2 เดือนนับแต่วันที่ลาออก


2.4 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายขึ้นเป็น Dealer แล้ว และไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร หรือกระทำการนิ่งเฉย เพิกเฉย หรือไม่มีข้อมูลให้แก่ลูกทีมจนเกิดปัญหาและเกิดความวุ่นวาย ตัวแทนจำหน่ายยินยอมและรับทราบว่าลูกทีมสามารถเปลี่ยนสายงานได้ โดยบริษัทฯ สามารถเลือกให้ลูกทีมไปอยู่กับแม่ทีมที่มีความเหมาะสมได้ต่อไป โดยตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแม่ทีมเดิมที่มีปัญหาหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ลูกทีม ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทฯ ได้ เพราะถือว่าไม่สามารถดูแลลูกทีมได้ดี และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายและข้อกำหนดฉบับนี้

 
3. สถานะตัวแทนจำหน่าย

3.1 ตัวแทนจำหน่ายที่ตกลงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ต้องมีบัตรตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน โดยแม่ทีมผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้ช่วยประสานงานร่วมกับทาง Dealer ในการขอให้ออกบัตรตัวแทนจำหน่ายให้โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการออกบัตรตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนออกบัตรตัวแทนจำหน่าย หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลบัตรตัวแทนจำหน่ายใด ๆ จะถือถือว่าบุคคลนั้นปลอมแปลงเอกสารของบริษัทฯ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 
ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแม่ทีมที่จำหน่ายสินค้าในราคาส่งมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้รับซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อที่มีการสต๊อกสินค้าไว้จำหน่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 5 Point ขึ้นไปว่าจะต้องสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบุคคลดังกล่าวจะถูกถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าบุคคลใดมีการสต๊อกสินค้าไว้จำหน่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 5 Point ขึ้นไป แต่ตัวแทนจำหน่ายรายนั้นไม่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายสินค้า ดังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแม่ทีมที่ละเลยไม่ดำเนินการประสานงานร่วมกับทาง Dealer ในการขอให้ออกบัตรตัวแทนจำหน่ายให้ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ทันทีเพื่อเรียกค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจมีขึ้น


3.2 หากท่านใดไม่มีสถานะยืนยันในฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือได้พ้นจากสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แล้วแต่ยังคงแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของ
บริษัทฯ โดยหลอกลวงลูกค้าจนทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดว่าตนเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องของบริษัทฯ หรือได้ขายสินค้าปลอมหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

ทางบริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำของท่านโดยที่ท่านจะยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่บริษัทฯ เรียกร้องไป และหากมีลูกค้าของบริษัทฯ ท่านใดได้หลงทำการซื้อขายด้วยแล้วเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ระคายเคือง หรือสินค้าเสียหายมีตำหนิ หรือมีเหตุเรียกร้องต่างๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี โดยตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่กระทำผิดข้อกำหนดในข้อนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับแต่เพียงผู้เดียว
 

4. บัตรตัวแทน

4.1 บัตรตัวแทนจำหน่ายมีอายุ 6 เดือนหลังจากสมัคร และทุกๆ การสั่งซื้อเพิ่มหรือรีสต๊อก 1 ชิ้น จะเพิ่มอายุบัตรตัวแทน 6 เดือน


4.2 หากไม่มีการสั่งซื้อเพิ่มภายใน 6 เดือน และบัตรตัวแทนจำหน่ายหมดอายุลง ห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายนำบัตรตัวแทนจำหน่ายที่หมดอายุออกมาใช้ มิฉะนั้นจะถือว่าปลอมแปลงข้อมูลเอกสารของบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายจะไม่มีสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ต่อไป หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

4.3 หลังจากบัตรหมดอายุลง ตัวแทนจำหน่ายรายนั้นจะสามารถสมัครตัวแทนในรหัสเดิมได้อีก ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 30 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่บัตรหมดอายุ

4.4 การกรอกข้อมูลใบสมัครตัวแทน จะต้องใส่ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน, ส่งรูปถ่ายสำหรับทำบัตรตัวแทนจำหน่าย โดยจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลที่สมัคร และส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตร โดยเขียนข้อความกำกับลงในสำเนา (หรือข้อความในทำนองเดียวกัน) ดังนี้“ใช้สำหรับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิฟสกินและตกลงจะไม่จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด รวมถึงได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับสัญญาและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายวิฟสกินเป็นอย่างดีแล้วทุกประการ”
 
4.5 ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย ใช้ Facebook, Instagram, Line@, Website และ/หรือช่องทางจำหน่ายทุกช่องทาง เป็นชื่อ Official หรือ Viv Skin หรือ ชื่อหลักบริษัทฯ หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

และกรณีต้องการใช้ชื่อแบรนด์วิฟสกิน / Viv Skin เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อร้านในสื่อต่างๆ ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ จำหน่ายสินค้าแบรนด์อื่นๆ ร่วมด้วย

และรวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อร้านเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสับสนและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงแบรนด์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้


4.6 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ในช่องทางจัดจำหน่ายของแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ซ Lazada และ Shopee เนื่องจากบริษัทฯ พบว่าช่องทางดังกล่าวมักก่อให้เกิดปัญหาการตัดราคาและจัดโปรโมชั่นพิเศษนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายได้ยาก ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนข้อกำหนด แล้วมีลูกค้าท่านใดทำการซื้อขายจากช่องทางจัดจำหน่ายดังกล่าวด้วยแล้วเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ระคายเคือง หรือสินค้าเสียหายมีตำหนิ หรือมีเหตุเรียกร้องต่างๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี โดยตัวแทนจำหน่ายที่กระทำผิดข้อกำหนดในข้อนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับแต่เพียงผู้เดียว


5. รูปถ่าย / คลิปสินค้า แบนเนอร์โฆษณาและรีวิวสินค้า

5.1 ตัวแทนจำหน่ายรับทราบว่าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทุกท่านสามารถนำแบนเนอร์ และ/หรือรีวิวสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์  Line, Facebook หรือ Instagram ของบริษัทฯ ไปใช้ได้ทุกท่าน โดยไม่มีการหวงห้าม ทั้งนี้ ห้ามนำรีวิวไปแอบอ้างว่าเป็นรีวิวของสินค้าแบรนด์อื่น หากบริษัทฯ พบเห็นตัวแทนจำหน่ายที่ฝ่าฝืนข้อตกลง บริษัทฯ จะทำการปรับเป็นเงิน 200,000 บาท ต่อ 1 ภาพรีวิว พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายกับตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว

5.2 หากทางตัวแทนจำหน่าย สร้างแบนเนอร์ รีวิวสินค้าภายใต้แบรนด์ เพื่อเผยแพร่ในทุกๆ ช่องทางเอง ตัวแทนจำหน่ายจะต้องไม่ใช้คำโฆษณาอวดอ้างเกินจริง หรือถ้อยคำที่กฎหมายห้ามไว้ เช่น ขาวเร็ว ขาวไว ใน 1 วัน, รักษาสิว ฝ้าให้หายขาดได้ถาวร เป็นต้น หากตัวแทนจำหน่ายกระทำฝ่าฝืนข้อตกลงในข้อนี้ จะไม่ถือว่าทางบริษัทฯ มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว และไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายและต่อบริษัทฯ


5.3 ตัวแทนจำหน่ายจะไม่โพสต์ข้อความ รูป หรือ ทำสิ่งอื่นใดให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ตัวแทนจำหน่ายจะต้องรับผิดต่อบริษัทฯ ในบรรดาความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น6. สินค้า

6.1 ตัวแทนจำหน่ายตกลงว่าจะไม่ทำการปลอมแปลง เลียนแบบ ทำซ้ำ หรือแปรสภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงของสมนาคุณต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างใด ๆ เป็นอันขาด

6.2 ตัวแทนต้องดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานจนกระทั่งส่งมอบให้กับลูกค้า โดยเก็บสินค้าให้ พ้นจากแสงแดด ความร้อน และความชื้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบจัดการและวางแผน stock สินค้าภายในสายงานของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยตัวแทนจำหน่ายจะไม่นำสินค้าที่มีวันหมดอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในทุกกรณี


7. สิทธิประโยชน์ของตัวแทนจำหน่ายแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาสำหรับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาและดูแลทุกๆ ช่องทางตามความเหมาะสม

 9. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าทางตัวแทนจำหน่ายผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน ตัวแทนจำหน่ายตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตัดรหัสตัวแทนจำหน่ายหรือยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ฟ้องร้อง และดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายในทันที และตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดชอบค่าทวงถาม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีต่อศาลทั้งหมด พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

หมายเหตุ :


1. เงื่อนไขนี้ หากตัวแทนจำหน่ายมีความประสงค์ที่จะเลิกขายหรือกรณีที่ขายสินค้าหมด แล้วอยากยุติการขาย รบกวนแจ้งทางบริษัทฯ ได้ทันที ทางบริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านหากต่อมาบริษัทฯ พบว่าตัวแทนจำหน่ายได้กระทำผิดข้อตกลงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ในระหว่างที่ท่านเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. ช่องทางการสื่อสาร แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า และระบบตัวแทนจำหน่าย ให้ลูกทีมแจ้งแม่ทีมตามลำดับ สายงาน ขึ้นมายังแม่ทีมใหญ่ เพื่อรวบรวมและประสานงานโดยตรงที่ คุณณัชชา (คุณตาล)  และแอดมิน Line ID : @vivskindealer  หรือ  Email : vivskindealer@gmail.com

3. ทางแบรนด์สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาและกฎระเบียบได้เสมอ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน
 

 
เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้

 

  ยอมรับ / Agree Cancel